ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಕೊಡೋದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಕೊಡೋದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಕೊಡೋದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ